TH EN

เกี่ยวกับ TPA

นโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือว่างานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและเป็นความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม จึงได้ทบทวนนโยบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติ และมีการประกาศใช้ใหม่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ดังต่อไปนี้

 1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่ประกาศใช้อยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และหลักปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจ โดยนำกฎเกณฑ์ข้อกำหนดมาจัดทำเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงาน
 2. ดำเนินการลดความเสี่ยง ป้องกันและควบคุมอันตราย การบาดเจ็บ โรคจากการทำงาน มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน
 3. ดำเนินการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
 4. ปฏิบัติตามมาตรฐานในการทิ้งหรือกำจัดของเสีย และจะลดของเสียให้มีปริมาณน้อยที่สุด รวมถึงใช้ทรัพยากรพลังงาน น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการจัดทำวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
 5. จัดให้มีมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้รับเหมา และ/หรือ ผู้มาติดต่อ โดยดำเนินการภายใต้นโยบายและกฎระเบียบขององค์กร
 6. ให้ความร่วมมือและดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย ถึงพนักงาน บุคคลภายนอกทั้งภาคราชการ เอกชน
 7. จัดให้มีการพิจารณาผลงาน ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฏระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นหัวข้อหลักในการประเมินผลงานประจำปี ของพนักงานทุกคน
 8. กำหนดหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน
 9. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึก
 10. ยึดมั่นต่อความรับผิดชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแดวล้อม ตลอดจนวงจรอายุของผลิตภัณฑ์
 11. จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
 12. พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น การลดโลกร้อน ด้วยการประหยัดพลังงาน

 

ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยตามเป้าหมาย

2563

เหตุการณ์ จำนวน
การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 1-3 วัน 0 ราย
การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป 1 ราย
เหตุการณ์เพลิงไหม้ 1 ครั้ง
เหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลออกนอกโรงงาน 0 ครั้ง

 

การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อมภายนอก

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2563 เพื่อเฝ้าระวังปัญหาด้านอาชีวอนามัยให้กับพนักงาน และปัญหาสิ่งแวดล้อมภายนอกบริษัทฯ

การตรวจวัดระดับความดังเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณอาคาร Boiler

การตรวจวัดระดับความดังเสียงสะสมที่ตัวบุคคล บริเวณ ตัดแผ่น

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย Stack Boiler 10 tns.

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย Stack New Co-Ext.

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน บริเวณ Extrusion Welex

แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน บริเวณเทแกะสาย 1-3

 

ติดต่อเรา

+66 2860-8765