ข่าวสาร

ใบรับรอง"มาตราฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส)

11/01/2018

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560  ที่ผ่านมา บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)  ได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไชปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.) ประจำปี  2560
สถานประกอบกิจการที่ได้รับใบรับรอง จำนน 29 แห่ง
โดยคุณธนวัฒน์  กุลประเสริฐรัตน์   ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับใบรับรอง  รับจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม   นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์
ความเป็นมา

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยในวงกว้างทั้งในด้านสุขภาพ อาชญากรรม การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัย จึงให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ เร่งแก้ไขปัญหาเสพติด อย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยกำหนดให้มียุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด
รัฐบาลได้มีการกำหนดกรอบการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คือ 7 แผ

Continue reading »

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ 1560

11/01/2018

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560  ที่ผ่านมา บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)  ได้รับโล่ประกาศ      เกียรติคุณ สำหรับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 180 แห่ง
โดยคุณพงษ์สิน  ม่วงศรี  ผจก.ฝ่ายความปลอดภัยฯ และระบบงาน  เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับโล่ประกาศ  เกียรติคุณ  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  พลเอกศิริชัย  ดิษฐกุล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากผลิตภาพแรงงานเป็นเรื่องสำคัญที่สามารถแสดงถึงประสิทธิภาพในการทำงานของปัจจัยการผลิตด้านแรงงานเพื่อใช้เปรียบเทียบผลงานทางด้านเศรษฐกิจ โดยทำการวัดจากอัตราส่วนของผลผลิตกับจำนวนแรงงานในระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศจึงควรมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้จัดทำ “โครง

Continue reading »

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต

11/01/2018

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)  ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
โดยคุณรักชัย  สกุลธีระ  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี  เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับประกาศการรับรองเป็นส่วนของโครงการ การสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต   รับจาก ดร.บัญฑิต นิจถาวร President and CEO Thai IOD
ความเป็นมา
โครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
            โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือเรียกสั้นๆว่า CAC  ซึ่งย่อมาจากคำว่าCollective Action Coalition against corruption  เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยรัฐบาลและสำนักง

Continue reading »